Regulamin Promocji

(dalej: „Promocja”)

 

§1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin promocji (dalej: „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji i stanowi regulamin promocji w rozumieniu regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczna w ramach sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.sklep.prochnik.pl (dalej również:  „Regulamin Sklepu”).
 1. Organizatorem promocji jest spółka E-COMMERCE PRÓCHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228, kod pocztowy 93 – 124, Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000505855, o numerze NIP: 8992752781, REGON: 022392684, o kapitale zakładowym: 5.000 zł, nr telefonu 727 077 277, adres poczty elektronicznej: e-sklep@prochnik.pl.
 1. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego marki Adam Feliks Próchnik znajdującego się pod adresem www.sklep.prochnik.pl (dalej: „Sklep Internetowy”).

 

§2

Uczestnicy Promocji

 1. W Promocji mogą brać udział Klienci w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego, którzy po spełnieniu warunków udziału w Promocji określonych w § 4 Regulaminu stają się uczestnikami Promocji (dalej: „Uczestnik”).
 1.  Klient (Uczestnik) korzystając z promocji akceptuje niniejszy Regulamin.

 

§3

Cel i czas trwania Promocji

 

 1.  Celem Promocji jest udzielenie Uczestnikowi rabatu cenowego, na warunkach określonych w Regulaminie.
 1.  Promocja obowiązuje do dnia wyczerpania zapasów, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 1.  Organizator jest w każdym czasie uprawniony do odwołania Promocji, bez podania przyczyny, przy czym odwołanie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników przed dniem jej odwołania.

 

§4

Uczestnictwo w Promocji

 

 1.  Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik zobowiązany jest do dokonania zakupu (zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu Regulaminu Sklepu) odzieży, obuwia lub akcesoriów lub perfum marki Adam Feliks Próchnik oferowanych do sprzedaży przez Organizatora, nieobjętych innymi akcjami promocyjnymi, obniżkami cenowymi oraz sezonowymi wyprzedażami (dalej: „Towary”) w Sklepie Internetowym; dalej: „Zakupy”).
 2.  Promocja polega na przyznaniu przez Organizatora:

- 50% rabatu na garnitury, kurtki oraz płascze zakupione w sklepie internetowym marki Adam Feliks Próchnik pod adresem www.sklep.prochnik.pl;

 

 

 

§5

Procedura Reklamacyjna

 

 1. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych w ramach Promocji przez Organizatora w terminie 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości w świadczonych w ramach Promocji przez Organizatora usługach, na piśmie na adres: Organizatora: ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź  lub na adres e-mail: e-sklep@prochnik.pl, w miarę możliwości podając krótki opis przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia procedury reklamacyjnej.
 1.  Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego.
 1.  Uczestnik zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji Bonu przez Uczestnika, w wyniku wcześniejszej realizacji uprawnień do naliczenia Rabatu wynikającego z Bonu, na skutek udostępnienia przez Uczestnika Bonu lub numeru Bonu osobom trzecim.

 

§6

Postanowienia końcowe

 

 1. Treść Regulaminu udostępniana jest Uczestnikom na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: e-sklep@prochnik.pl.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 1. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Regulaminie zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Sklepu, jak również przepisy powszechnie obowiązującego prawa.