Wymiany, zwroty, reklamacje

Zwroty

1.Wypełnij formularz (dostępny na samym dole strony), który znajduje się na naszej stronie w zakładce "wymiany, zwroty, reklamacje" i wyślij na adres e-sklep@prochnik.pl oraz dołącz go do zwracanej paczki.


2. Spakuj produkt/-y do zwrotu, np. wykorzystując opakowanie, w którym otrzymałeś zamówienie.Usuń z kartonu wszystkie stare listy przewozowe. Pamiętaj, aby dołączyć formularz zwrotu i dowód zakupu, co przyspieszy zwrot należności.


3. Wyślij paczkę na adres:

"Próchnik"

Cursor S.A., 
ul. Łubińska 10A, 
05-532 Baniocha

4. Należność za odesłany towar zostanie zwrócona na podany w formularzu zwrotu numer konta bankowego do 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.

Reklamacje

Aby zrealizować reklamacje z powodu niezgodności towaru z umową możesz skorzystać z formularza reklamacji. W takim przypadku możesz wypełnić formularz reklamacji wydrukować go i podpisać, a następnie wysłać wraz z reklamowanym towarem na adres:

"Próchnik"

Cursor S.A., 
ul. Łubińska 10A, 
05-532 Baniocha


Zwroty ustawowe


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Próchnik Spółka Akcyjna o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez przesłanie na adres e-sklep@prochnik.pl  e-maila z imieniem, nazwiskiem i numerem zamówienia oraz informacją jakie produkty życzą sobie Państwo zwrócić).


Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza,
jednak nie jest to obowiązkowe i może to być własnoręcznie sporządzone oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne, aby wskazać rachunek, na który ma nastąpić zwrot należności. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Zwroty prosimy przesyłać na adres:

"Próchnik"

Cursor S.A., 
ul. Łubińska 10A, 
05-532 Baniocha

Informacja o zasadach odstąpieniu od umowy dla konsumentów

Prawo do odstąpienia od umowy: 

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie Produktów. 

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, prosimy o poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.sklep.prochnik.pl . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie odbioru informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).  

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do dostąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  

Skutki odstąpienia od umowy: 

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem, z zastrzeżeniem, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Odpowiadają Państwo tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.         

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów z konsumentami. 

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Cursor S.A. (Sprzedawca) informuje, że podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami jest: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, http://www.wiih.org.pl 

Cursor S.A. (Sprzedawca) informuje, że w przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Cursor S.A. przekaże konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o: 1) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo 2) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

Jeżeli Cursor S.A. (Sprzedawca) nie złoży żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

Link do platformy, dzięki której Klient będący konsumentem i Cursor S.A. mogą rozwiązać spór on-line: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Wzór formularza odstąpienia od umowy.

Prosimy wysłać na adres:

"Próchnik"

Cursor S.A., 
ul. Łubińska 10A, 
05-532 Baniocha

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

  • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*);
  • Numer zamówienia/faktury
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów);
  • Adres konsumenta(-ów);
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej);
  • Data;

(*) – niepotrzebne skreślić